ابزار حفاری FES برای تجهیزات پایه

آتور بصری کارخانه ابزار حفاری FES

ابزارهای حفاری سفارشی FES برای ماشین آلات پایه

سطل ته مخروطی FES که برای راندمان حفاری بالاتر طراحی شده است

ابزار حفاری با قطر بزرگ